Personvern

Vi tar personvern på alvor1. Generelle Bestemmelser1.1 Denne politikken,  som omhandler vår behandling avpersonopplysninger, heretter kalt  ”Persondatapolitikken”, beskriverhvordan MYRVOLD COACHING samler inn og  behandler opplysninger om deg.1.2 Denne persondatapolitikken gjelder kun for privatkunder.1.3 Persondatapolitikken brukes også overfor bedriftskunder i detomfang vi i den forbindelse behandler personopplysninger.1.4 Denne persondatapolitikken gjelder for alle personopplysningerdu  gir til oss eller som vi samler inn via vår hjemmeside, ksolutions.no, heretter kalt ”hjemmesiden”.1.5 MYRVOLD COACHING er dataansvarlig for de personopplysninger visamler  inn om deg. All henvendelse til oss skal skje gjennom desupplerende  kontaktopplysninger under punkt 8.2. Innsamling AvPersonopplysninger2.1 Hvilke personopplysninger samler vi inn?2.1.1 Når du besøker vår hjemmeside, innsamler vi automatisk opplysninger om deg, som for eksempel hvilken nettleser du bruker,  hvilkesøkeord du bruker på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på,  IP-adresseog informasjoner om din pc.2.1.2 Når du kjøper et produkt på vår hjemmeside, registrerer vi utover dette følgende personopplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse og opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt returnerer.2.2 Hvilke formål tjener personopplysningene?2.2.1 Personopplysningene under punkt 2.1.1 benytter vi til å forbedre kjøpsopplevelsen og hjemmesiden, til å optimere konvertering og til å foreta målrettet markedsføring.2.2.2 Personopplysningene under punkt 2.1.2 benytter vi så vi kan levere de produktene du har kjøpt, for å kunne oppfylle våre reklamasjonsforpliktelser og for å oppfylle våre  bokføringsforpliktelser.2.3 Hva er grunnlaget for behandlingen?2.3.1 Innsamlingen av personopplysningene som er nevnt i punkt2.1.1,  er nødvendig for at vi kan forbedre hjemmesiden og for at vi kantilby  deg relevante tilbud.2.3.2 Innsamlingen av personopplysningene som er nevnt i punkt2.1.2,  er nødvendig for at vi kan oppfylle kjøpskontrakten med deg. IP-adresser samler vi inn for å forhindre svindel.2.4 Hvor lagres dine personopplysninger?2.4.1 Personopplysninger lagres på våre sikre servere. Noen personopplysninger videresendes til tredjemann. Noen av disse tredjemenn er databehandlere, som oppbevarer og behandler personopplysninger på MYRVOLD COACHING’ vegne i henhold til denne datapolitikken og i henhold tilde  avtaler som er inngått med respektive databehandlere. Allepersondata  oppbevares og behandles i henhold til den gjeldende lovgivningom  beskyttelse av persondata.2.5 Hvordan innsamles dine personopplysninger?2.5.1 Personopplysninger innsamles primært ved opprettelse avkundekonti og gjennomførelse av kjøp.2.5.2 Personopplysninger samles også inn på hjemmesiden, blantannet  ved hjelp av cookies (informasjonskapsler), se punkt 7 idenne  persondatapolitikken.2.5.3 MYRVOLD COACHING mottar ikke personopplysninger om deg fraandre  virksomheter i andre tilfeller enn ved dataoverføring på din oppfordring.3. Bruk Av Databehandlere OgDataansvarlige3.1  Vi benytter os av eksterne virksomheter til blant andet åassistere den  tekniske drift av hjemmesiden i tillegg til utførelse avmålrettet  markedsføring, herunder retargeting, bedømmelse avkjøpsprosessen og  forbedringer av hjemmesiden. Noen av disse eksternevirksomhetene er  selv ansvarlige for de data som blir sendt videre tildem. Grunnlaget  for denne videresendelse er en interesseavveining avhenholdsvis MYRVOLD COACHING’ interesser og kundens interesser, hvilket hjelpertil med å  forhindre at persondata ikke benyttes til usaklige eller uhensiktsmessige formål. I tillegg til dette har MYRVOLD COACHING inngått avtaler om videresendelse av data til eksterne virksomheter med det formålet å oppfylle kjøpskontrakten. Et eksempel på dette kan være PostNord.3.2 Andre av de eksterne virksomhetene er databehandlereunderlagt  våre instrukser. De behandler data på vegne av oss og MYRVOLDCOACHINGer  derfor ansvarlig for at de ikke benytter data de mottar tilandet enn å  oppfylle den avtalen som er inngått med oss. Alle våredatabehandlere  har inngått skriftlige avtaler med oss, hvor det erfastsatt  retningslinjer for hva de må og ikke må benytte de overførtedata til.3.3 En av virksomhetene som behandler våre data, er GoogleAnalytics  v/Google Inc, som er etablert i USA, og de nødvendige garantierfor  overførsel av opplysninger til USA er sikret gjennomdatabehandlerens  sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi avsertifiseringen  finnes her.Facebook Inc. er også lokalisert i USA, og en kopi av deressertifisering kan finnes her.3.4 Med henblikk på å forbedre kjøpsprosessen, benyttes denopplyste  e-mailadresse til utsendelse av en separat e-mail med enoppfordring til  å anmelde MYRVOLD COACHING kjøps- og leveringsytelse.4. Dine rettigheter4.1 Vi ønsker i størst mulig  omfang å skape åpenhet omkring vårbehandling av dine  personopplysninger, og i den forbindelse skal vi somdataansvarlig  opplyse deg om dine rettigheter.Du kan nå vårt GDPR senter her.4.2 Dokumentasjon4.2.1 Som et ledd i vår innsats for å heve det generelle datasikkerhetsnivå, krever vi dokumentasjon før vi behandler en henvendelse der du gjør bruk av de rettighetene som er nevnt i punkt 4.3 til 4.9.4.2.2 Ved henvendelse til MYRVOLD COACHING med ønske om å slettedine  personopplysninger, vil du skulle gjennom en identifikasjonsprosessfør  personopplysningene slettes. Dette innebærer at det vil bli sendt degen  pdf-fil, som du underskriver personlig og deretter returnerer enteni  fysisk form eller som et skannet dokument.Det skannede dokument sendes til post@estetiskhudklinikk.no.Alternativt kan det fysiske dokument sendes til følgende adresse:MYRVOLD COACHINGMARTIN MYRVOLDJensvollveien 328072 BODØe-post: martin@myrvoldcoaching.com4.2.3 Omhandler henvendelsen de andre rettighetene som nevnes nedenfor, vil det være tilstrekkelig om det sendes en anmodning fra den registrerte e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til martin@myrvoldcoaching.com. Hvis den e-mailadressen som opprinnelig var registrert ikke lenger er i behold, henvises det til  dokumentasjonskraveti pkt. 4.2.2.4.3 Innsynsretten4.3.1 Du er til enhver tid berettiget til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, formålet med behandlingen  oghvilke databehandlere vi benytter i forbindelse med behandlingen.4.3.2 Denne retten kan utøves ved å generere en automatiskrapport.  Dette gjøres ved å kontakte KSOLUTIONS AS, som vil sende deg enmail med  dine personlige opplysninger.4.4 Retten til utbedring4.4.1 Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om degselv  rettet av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil iopplysningene  vi har registrert om deg, oppfordres du til at rette enskriftlig  henvendelse til oss så opplysningene kan bli korrigert.4.4.2 Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med din opprettelse av en kundekonto, har du selv mulighet til å korrigere via innlogging til din kundekonto under punktet ”Logg inn”.4.4.3 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.4.5 Retten til sletting4.5.1 I enkelte tilfeller har du rett til at få dine personopplysninger slettet av os. I det omfang dine opplysninger er nødvendige, for eksempel for å kunne overholde våre bokføringsforpliktelser, er vi ikke forpliktede til å slette dine personopplysninger. Det samme gjelder, hvis opplysningene skal brukes  tilå gjøre et juridisk krav gjeldende eller forsvare imot et.4.5.2 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.4.5.3 Vedrørende automatisk sletting se punkt 5.4.6 Retten til å begrense behandling av personopplysninger tiloppbevaring4.6.1 I visse tilfeller har du rett til at få begrensetbehandlingen  av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring avdata,  eksempelvis hvis du mener at de opplysningene vi behandler om degikke  er korrekte.4.7 Retten til dataoverførbarhet4.7.1 De personopplysninger vi samler inn om deg i forbindelse medat  du kjøper et produkt av oss, har du rett til å få utlevert i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysninger til en anden dataansvarlig.4.7.2 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.4.8 Retten til innsigelse4.8.1 Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot vår behandling avde  personopplysninger vi samler inn for å forbedre funksjoner på hjemmesiden og oppbyggingen av denne, hvis du har særlige grunner til dette.4.8.2 Dersom vi ikke kan påvise lovlige grunner til å fortsette behandlingen, er vi ikke lenger berettigede til å behandle dine personopplysninger.4.8.3 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.4.9 Retten til å tilbakekalle samtykke4.9.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke iforbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev.4.9.2 Vedrørende dokumentasjon henvises det til punkt 4.2.4.10 Retten til å klage4.10.1 Du har til enhver tid rett til å klage til Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo over vår behandling av dine personopplysninger.5. Sletting AvPersonopplysninger5.1  Personopplysninger som vi registrerer om deg via vårhjemmeside,  oppbevares i utgangspunktet i 5 år, såfremt det ikke eraktivitet på  kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretatt etkjøp, endret  opplysninger eller det har blitt logget ind. Kundekonti blirderfor kun  slettet hvis kontoen har vært inaktiv i 5 år.5.2 Alle fakturaer oppbevares i 5 år fra utgangen av regnskapsåreti  overensstemmelse med bokføringsloven. Efter 5 år anonymiseresalle  fakturaer.5.3 Alle kjøpsopplysninger slettes automatisk efter 5 år.5.4 Opplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med at duhar  gitt ditt samtykke til at vi må sende deg nyhetsbrev, slettes, hvisdu  tilbakekaller dit samtykke, jf. punkt 4.8.6. Datasikkerhet6.1 Vi har implementert egnede  tekniske og organisatoriskesikkerhetsforanstaltninger imot at  personopplysninger utilsiktet ellerulovlig tilintetgjøres, mistes,  endres eller forringes og imot at dekommer i uvedkommendes kjennskap  eller misbrukes.6.2 I forbindelse med implementeringen av de organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger har vi fastsatt retningslinjer for hvilke medarbeidere som har adgang til dine data, slik at kun de medarbeidere som nødvendigvis må ha tilgang dine data, har adgang til disse.7. Cookies(Informasjonskapsler)7.1 MYRVOLD COACHING  benytter første- og tredjepartsinformasjonskapsler (cookies) på  hjemmesiden MYRVOLDCOACHING.COM for åforbedre brukeropplevelsen og  til personalisering av innhold og annonser.Denne informasjonen deles  med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook,og cookies anvendes til  anonym sporing på tvers av hjemmesider. Ved åbruke vårt nettsted,  godkjenner du bruken av cookies.7.2 En cookie (informasjonskapsel) er et lite datprograml som gir mulighet for å lagre opplysninger eller få adgang til allerede lagrede opplysninger på din pc fra den hjemmeside du besøker. Cookies brukes av langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til å sikre, at hjemmesidens funksjoner fungerer som de skal, og de brukes til å gjenkjenne din pc ved tilbakevendende besøk. Det lagres ikke nogen personlige informasjoner i våre cookies, og de kan ikke spre virus eller andre skadelige programmer.7.3 Nedenfor finnes en liste over de cookies som MYRVOLD COACHINGbruker for å forbedre brukeropplevelsen:First or Third Party FilterNavn på informasjonskapsler Informasjonskapsel type Første- ellertredje part Kan bli blokkert Økt eller vedvarende Utløpstid Hensikt7.4 Hvis du ikke ønsker å tillate cookies, kan du på hjemmesiden Nettvett.no, finne en guide til hvordan dette kan gjøres. Bemerk at framgangsmåten er forskjellig, alt etter hvilken nettleser du benytter.8. Kontaktopplysninger8.1 MYRVOLD COACHING er dataansvarlig for de persondata som samles innvia hjemmesiden.8.2 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til dennePersondatapolitikken, kan du kontakte:MYRVOLD COACHINGMARTIN MYRVOLDBindestreken 18030 BODØe-post: martin@myrvoldcoaching.comTlf.nr.: +47 468 22 135E-mail: MARTIN@MYRVOLDCOACHING.COM9. Endringer IPersondatapolitikken9.1 Vi er til  enhver tid berettiget til å gjøre endringer idenne  persondatapolitikken. Det vil alltid fremgå øverst på sidennår  persondatapolitikken er oppdatert.9.2 Hvis du ikke kan akseptere endringene i politikken, kan du ikkefortsette å bruke hjemmesiden.10. Versjoner10.1 Dette er versjon 1 av MYRVOLD COACHING’ persondatapolitikk datert20. SEPTEMBER 2021.

Salgsvilkår

Salgsvilkår Betingelser Kjøp av online coaching De følgende betingelser gjelder ved forbrukers kjøp av tjenester hos Myrvold coaching AS
(Myrvoldcoaching.com)
Orgnr: 929220641
Heretter omtalt som Myrvold Coaching, vi eller oss. Forbruker er denperson som står oppgitt som kjøper i bestillingen og/eller sender inn sine opplysninger via vårt digitale kundeskjema.

Forbruker omtales heretter som forbruker, kunden, deg eller du. Sammen med forbrukersbestilling utgjør våre betingelser avtalegrunnlag for kjøpet. Les derfor nøye gjennom de følgende punktene, og ta gjerne kontakt via martin@myrvoldcoaching.com hvis du har spørsmål om betingelsene. Betingelsene er
utarbeidet på bakgrunn av Forbrukerombudets nettisde og retningslinjer forsalgsbetingelser, samt Forbrukerrådets veileder til opplysningsplikt ogangrerett ved fjernsalg og utenom faste forretningslokaler.Kjøp av våre coaching- og PT-tjenesterFullførte bestillinger via vår nettside er bindende hos begge parter. Dersom du ønsker å angre kjøp av coaching tjenster er det viktig at dette gjøres snarest mulig og innen vi har påbegynt arbeidet med bestillingen. Kjøp av tjenester og digitaltinnhold innenfor en tidsbegrenset periode reguleres av særegen angrerett. Sett deg godt inn i denne før du bestiller.

Se avsnitt om angrerett. Krav til deg som kunde og vår rett til kansellering For kjøp av våre tjenester setter vi krav til at du:– ikke har målsetningene som er helsemessig uforsvarlige– ikke har en pågående spiseforstyrrelse– er over 18år (eller over 16år med samtykke fra foresatt)– benytter kortbetaling dersom du er under 18 år Vi forbeholder oss rett til å kansellere bestillingen din dersom:– vi mener at du ikke oppfyller kravene ovenfor– vi ikke kan legge til rette for eller har den kompetanse som kreves for å kunne hjelpe deg som har omfattende skader eller fysiske utfordringer– vi ikke har kapasitet til å ta deg inn som kunde (i så tilfelle vil du få tilbud om å stå på venteliste) Våre tjenester Våre coaching tjenster består av skreddersydde treningsprogrammer og kostholdsplaner samt oppfølging via app, melding, telefon-samtaler. Vi henviser til vår nettside for ytterligeinformasjon om coachingforløpet.Bestilling avcoachingtjenestene medfører ingen bindende abonnement eller løpende utgifter.Alle planer oginfoskriv du mottar er myrvoldcoaching sitt eie, og du har derfor ikke lov ådele dette med noen andre en deg selv.Dersom du bestillercoaching med personlig mobil-app vil du ha tilgang til appens innhold ogfunksjoner så lenge du er under oppfølging.Betingelser og priserBetaling gjennomføresetter at du valgt betalingsløsning, henholdsvis betalingskort, faktura ellerdelbetaling, fylt inn forespurtTotalprisen forbestillingen din fremgår tydelig i kommunikasjon før oppstart. Dette vil ogsågjelde ved faktura eller delbetaling via SVEA.Det tas forbehold omfeilprising, hvilket vil medføre kansellering av kjøp.Prisene kan være iforandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av kostnader relaterttil produktutvikling. Eventuelle prisendringer vil ikke ha tilbakevirkendekraft og du vil forholde deg til den prisen som oppgis ved betalingstidspunkt.Dette vil også gjelde ved eventuelle kampanjer/tilbud.Ved kjøp av tjenesten setter vi krav til at du:1.    Ikkehar en målsetning som er helsemessig uforsvarlig2.    Ikkehar en pågående spiseforstyrrelse (dette gjelder ikke om du allerede får hjelpfra en profesjonell og har blitt anbefalt for videre for hjelp med dette)3.    Du måvære over 18 år (eller over 16 år med samtykke fra foresatte) for å benytte degav denne tjenesten4.    Erinnforstått med at du hver onsdag og søndag skal sende rapport. Blir ikke dettefulgt vil coach purre på deg 5 ganger. Skjer dette gjentatte ganger vil Coachslutte å purre på deg. Du er pliktig til å si ifra om du ikke har mulighet tilå sende rapport ved avtalt tidspunkt.5.    Du haret ansvar om å holde coach oppdatert om hvordan det går, gi tilbakemeldinger omdet er noe du ikke forstår, ikke er fornøyd med eller om det er noe du trengerhjelp til.6.    Alledokumenter, planer og programmer fra Myrvold Coaching er personlige og skalikke under noen omstendigheter deles med andre.Levering av våre tjenester og skreddersydde planerCoachingtjenester:Vedbestilling av coachingtjenster er normal leveringstid på skreddersydd plan 1-7dager (regnet fra dato utfylt kundeskjema er mottatt). Levering skjer via eposteller app. Har du bestilt coachingpakke med app vil nedlastning oginnloggingsinformasjon bli tilsendt på mail, når planen din er ferdig oppsatt.Dersom vi ikke klarerå levere planen din innen 7 dager vil dette varsles over e-post, eller viameldingsfunksjon i app dersom du allerede er kunde og har en dialog med coachendin der.Oppfølgingen starter idet du begynner å følge planen du har mottatt, men dersom annet ikke er avtaltmed coachen din kan du ikke vente lengre enn 3 uker før du starter opp. Dersomdet går mer enn 3 uker før du starter opp (uten annen avtale) frasier du degretten til oppfølging. Info-filer, treningsprogram og kostholdsplan er likevelditt til eie.) og laste dem ned før du mister tilgangen til appen (4 uker ettermottat plan om annet ikke er avtalt). Har du glemt å laste ned planene før dumistet app-tilgangen må du sende oss en mail snarest, slik at vi kan sende degplanene via mail.Dersom du har glemtbrukernavn eller passord til appen din ber vi deg ta kontakt med coachen din,så får du tilsendt innloggings-informasjon og nytt passord.Ved sykdom eller skadevil du kunne fryse/utsette oppfølgingsperioden du allerede har betalt for iinntil 6 måneder, dersom ikke annen periode er avtalt med oss.KundedataAll informasjon om degsom er innhentet via kundeskjema, app eller epost vil bli oppbevart i henholdtil norsk lov, og vil ikke bli delt med en tredjepart under noenomstendigheter. Send oss en epost dersom du ønsker denne slettet i etterkant avkundeforløpet.Som coacher ogpersonlig trenere praktiserer vi taushetsplikt som er gjeldende i etterkantsåvel som under kundeforholdet.Ingen bilder,informasjon eller sitater fra deg vil ikke bli delt i form avmarkedsføringsmateriale med mindre du har gitt myrvold  Coachingtillatelse til det.AngrerettØnsker du å angrekjøpet må det gjøres per e-post til martin@myrvoldcoaching.com snarest etterbestilling – før vi har påbegynt jobben med å utvikle planene dine. Jobben vilnormalt sett påbegynnes innen 0-2 dager etter at utfylt kundeskjema er mottatt.Kundens plikterAlle informativedokumenter, kostholdsplaner og treningsprogrammer du mottar fra Myrvoldcoaching er personlige. De skal ikke under noen omstendighet deles ellertilgjengeliggjøres for andre, med mindre det er gitt tillatelse fra MyrvoldCoaching. Dette gjelder også for deling av bilder/ skjermbilder av planer ogdokumenter, eller ved utlevering av innloggingsinformasjon til app . Planer ogdokumenter skal heller ikke tilgjengeliggjøres for andre personlige trenereeller coachingaktører ved noen omstendigheter.Force MajeurEr Myrvold coachingforhindret fra å levere en tjeneste eller blir en slik leveringsplikt urimeligtyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet nårpartene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering elleruforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag,valuta restriksjoner, opprør og oppløp, innskrenking i tilførsel av drivkraft,er Myrvold Coaching fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller ogkreditere den til den mangelfulle tjenestens tilhørende kjøpesum.TvisteløsningEr du uenig med oss ogvi sammen ikke kommer fram til en felles løsning, anbefaler vi at du kontakter Forbrukerrådet.no og/eller Forbrukerombudet.no ogtar saken videre. De vil ta kontakt med oss for en redegjørelse, før deforeslår en løsning.Dersom minneligløsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan hver av partene bringetvisten inn for de ordinære domstoler.8.Kontaktopplysninger8.1 MYRVOLD COACHINGer dataansvarlig for de persondata som samles inn via hjemmesiden.8.2 Hvis du harspørsmål  kan du kontakte:MYRVOLD COACHINGMARTIN MYRVOLDNorgeE-post: martin@myrvoldcoaching.comTlf.nr.: +47 468 22 135E-mail: MARTIN@MYRVOLDCOACHING.COM